BMS beleid

logo

Stichting ‘Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster’ te Vlissingen

RSIN/fiscaalnummer: 60.72.008

 Meerjarig beleidsplan 2019-2022

Opgesteld door:          Joachim de Keijzer

Datum:                        15 juli 2019

Versie:                        A

Inleiding

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) dient volgens de Belastingdienst een (meerjarig) actueel beleidsplan te hebben. Een meerjarig beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het moet in ieder geval inzicht geven in:

 1. Het werk dat de instelling doet.
 2. De manier waarop de instelling geld werft.
 3. Het beheer van het vermogen van de instelling.
 4. De besteding van het vermogen van de instelling.

Hieronder volgt op basis van de bovengenoemde punten het meerjarig beleidsplan van Stichting ‘Evangeliegemeente De Blinkende Morgenster’ gevestigd te Vlissingen in het kerkgebouw aan de Papegaaienburg 1 (perceel H 1040) en de Lindeijerlaan 10 (perceel H 3452).

 1. Het werk dat de Stichting doet.

Het werk dat Stichting De Blinkende Morgenster doet is gericht op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad. Hiervoor worden naast het houden van wekelijkse samenkomsten ook diverse activiteiten ondernomen, te weten:

 • Het beheer en onderhoud aan het kerkgebouw aan de Papegaaienburg 1 te Vlissingen waar o.a. de gezamenlijke samenkomsten worden gehouden.
 • Verdere activiteiten zoals wekelijkse en maandelijkse huiskringen, gebedsavonden en Bijbelstudies waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw aan de Papegaaienburg 1.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen uit Vlissingen via bijvoorbeeld ‘Stadskerk Vlissingen’.
 • Het indien nodig helpen van mensen in nood op financiële en praktische wijze. Eventuele financiële hulp wordt per geval bepaald mede op advies van de in de gemeente speciaal hiervoor aangestelde “Financieel begeleid(st)er”.
 • Het geven van pastorale basishulp en indien nodig geacht het doorverwijzen naar een erkende professionele hulpverlening.
 • Het motiveren en ondersteunen van het volgen van studies/cursussen/opleidingen die het doel en het werk van de Stichting ondersteunen.
 • Het financieel ondersteunen van diverse hulpverlenende organisaties. In de onderstaande tabel is een aantal van deze organisaties opgesomd. Het eerste deel van de tabel bestaat uit organisaties die tevens een maatschappelijke bijdrage leveren in Nederland.
     
Naam van de organisatie: Gevestigd te: nr. K.v.K.
 

Abba Child Care

Zeewolde 51088312
Stichting Gave Harderwijk 41187131
Stichting Sta op Zorg te Vlissingen Vlissingen 22064054
Stichting Voedselbank Walcheren Middelburg 22056427
Stichting In de Vrijheid Wemeldinge Wemeldinge 41156891
Stichting Diakonia Zending  Soest 41189149
Stichting de Heilbode Zeewolde 41119722
Jeugd met een Opdracht (Youth with a Mission) Heerde 41038284
Mercy Ships Holland Rotterdam 14040806
Mission Aviation Fellowship (MAF) Harderwijk 41231129
Stichting Oost-Europa zending Rotterdam 41125417
Christenen voor Israël Nijkerk 41188705
Stichting Dorcas Andijk 41236410
Stichting Open Doors Ermelo 41035175
E.G. de Wijngaard t.b.v. zendeling Jan Janse Oost-Souburg 20164516
Stichting Woord en Daad Nunspeet 4425197
 1. De manier waarop de Stichting geld werft.

De Stichting werft geld door middel van een maandelijkse collecte tijdens de zondagsamenkomsten en door middel van het openstellen van een bankrekeningnummer waarnaar vrijwillig giften kunnen worden overgemaakt. Dit bankrekeningnummer is NL 22 ABNA 08 233 596 38.

 1. Het beheer van het vermogen van de Stichting.

Het beheer van het vermogen van de Stichting is o.a. vastgelegd in de stukken van de Kamer van Koophandel onder nummer 41113077. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • voorzitter, Jan van de Woestijne
 • secretaris, Joachim de Keijzer
 • penningmeester, Ad Riemens
 • algemeen bestuursleden, Hanneke Verdoes en Jan Adriaanse.

 

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. Zij geven jaarlijks verantwoording aan de belanghebbenden op een voor een ieder toegankelijke gemeenteavond over hoe omgegaan is met de ontvangen en uitgegeven gelden. Jaarlijks vindt een kascontrole plaats door onafhankelijke personen buitenom het bestuur. De notulen van deze kascontroles evenals de notulen van de jaarlijkse gemeenteavonden worden vrij verstrekt. Van de gehouden kerkenraadsvergaderingen zijn eveneens notulen vrij in te zien. De penningmeester beheert de kas, de lopende betaalrekening en de spaarrekening.

 1. De besteding van het vermogen van de instelling.

De wijze van besteding van het vermogen is o.a. vastgelegd in de stukken van de Kamer van Koophandel. De bestedingen van de financiële middelen uit de kas, de betaalrekening, de spaarrekening en de bouwfondsrekening worden uitgevoerd door de penningmeester. Voor een overzicht van de jaarlijkse bestedingen wordt verwezen naar de financiële jaaroverzichten zoals door de penningmeester opgesteld. Deze jaaroverzichten met de staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar worden jaarlijks tijdens de gemeenteavonden gepresenteerd en zijn inzichtelijk voor belanghebbenden. De gelden worden o.a. uitgegeven aan goede doelen zoals genoemd in punt 1.

Binnen de stichting is er geen beloningsbeleid ingesteld. Bestuurders en leden van het stichtingsbestuur ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Ondertekening

(een ondertekend exemplaar is in te zien bij de secretaris)

Datum:

………………………….

………………………….                        ………………………….                        ………………………….

 

Voorzitter:                                            Secretaris:                                           Penningmeester:

Jan van de Woestijne                           Joachim de Keijzer                               Ad Riemens